Rada Nadzorcza spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach zaprasza do składania ofert - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

Rada Nadzorcza spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach zaprasza do składania ofert

Rada Nadzorcza spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach zaprasza do składania ofert na :


- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego JHM DEVELOPMENT S.A., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT. za rok obrotowy 2011
- przeprowadzenie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego JHM DEVELOPMENT S.A.,  oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT, za pierwsze półrocze 2012 r.


Biegły rewident sporządzi pisemną opinię wraz z raportem w przedmiocie tego, czy sprawozdanie finansowe JHM DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy 2011 (obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.), jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz pisemną opinię wraz z raportem w przedmiocie tego, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy 2011 (obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.) jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT.


Biegły rewident sporządzi pisemną opinię wraz z raportem z przeglądu śródrocznego za pierwsze półrocze 2012 r. w przedmiocie tego, czy sprawozdanie finansowe JHM DEVELOPMENT S.A. obejmujące okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 r., jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz pisemną opinię wraz z raportem z przeglądu śródrocznego za pierwsze półrocze 2012 r. w przedmiocie tego, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT S.A. obejmujące okres od 01.01.2012 do 30.06.2012r. jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT.


Biegły rewident zobowiązany będzie, w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba, do udziału w Walnych Zgromadzeniach zatwierdzającym sprawozdanie finansowe JHM DEVELOPMENT S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT  za rok obrotowy 2011 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. O terminach Walnych Zgromadzeń biegły powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach ponosi biegły rewident.


Biegły rewident zobowiązany będzie do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym po przedłożeniu opinii i raportu z badania ww. sprawozdań finansowych w celu złożenia Radzie stosownych wyjaśnień i informacji. Dopuszcza się konieczność uczestnictwa biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu ( w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Oferta biegłego rewidenta winna zawierać w szczególności:


- informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu oraz o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;


- oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym; oświadczenie o wyrażeniu zgody na ewentualną konieczność uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach lub posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu;


- cenę za badanie sprawozdania finansowego JHM DEVELOPMENT S.A. oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania tego sprawozdania;


- cenę za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT S.A. oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania tego sprawozdania;


- określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;


- wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT  


Przedłożenie Radzie Nadzorczej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego JHM DEVELOPMENT S.A. powinno nastąpić nie później niż w dniu 28.02.2012 r.
Przedłożenie Radzie Nadzorczej Opinii i Raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT. powinno nastąpić nie później niż w dniu 20.03.2012r.


Przedłożenie Radzie Nadzorczej opinii i raportu z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2012 r.  JHM DEVELOPMENT S.A. powinno nastąpić nie później niż w dniu 20.07.2012 r.


Przedłożenie Radzie Nadzorczej Opinii i Raportu z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2012 r. Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT. powinno nastąpić nie później niż w dniu 27.07.2012 r.
Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego JHM DEVELOPMENT S.A oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT. nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą opinii i raportów z badania ww. sprawozdań.


Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego JHM DEVELOPMENT S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT. za rok obrotowy 2011” oraz z adnotacją: „Nie otwierać. Przeznaczone dla Rady Nadzorczej JHM DEVELOPMENT S.A..” należy przesłać pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki:


JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, adres do doręczeń: 96-100 Skierniewice ul. Unii Europejskiej 18, lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki.
Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 30.10.2011r. do godziny 15.00.
W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje termin wpływu przesyłki do Spółki.
Kryteriami oceny ofert będą cena, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego.


Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb