Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego JHM DEVELOPMENT S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego JHM DEVELOPMENT S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach zaprasza do składania ofert na :

- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego JHM DEVELOPMENT S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2012

Biegły rewident sporządzi pisemną opinię wraz z raportem w przedmiocie tego, czy sprawozdanie finansowe JHM DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy 2012 (obejmujący okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r.), jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz pisemną opinię wraz z raportem w przedmiocie tego, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2012 (obejmujący okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r.) jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT.

Biegły rewident zobowiązany będzie, w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba, do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe JHM DEVELOPMENT S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT  za rok obrotowy 2012 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. O terminach Walnego Zgromadzenia biegły powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach ponosi biegły rewident.

Biegły rewident zobowiązany będzie do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym po przedłożeniu opinii i raportu z badania ww. sprawozdań finansowych w celu złożenia Radzie stosownych wyjaśnień i informacji. Dopuszcza się konieczność uczestnictwa biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w posiedzeniach Komitetu Audytu. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu ponosi biegły rewident.

Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu ( w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Oferta biegłego rewidenta winna zawierać w szczególności:

- informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu oraz o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;

- oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym; oświadczenie o wyrażeniu zgody na ewentualną konieczność uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach lub posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu;

- cenę za badanie sprawozdania finansowego JHM DEVELOPMENT S.A. oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania tego sprawozdania;

- cenę za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania tego sprawozdania;

- określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

- wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT.

Przedłożenie Radzie Nadzorczej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego JHM DEVELOPMENT S.A. powinno nastąpić nie później niż w dniu 28.02.2013 r.

Przedłożenie Radzie Nadzorczej Opinii i Raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT powinno nastąpić nie później niż w dniu 15.03.2013r.

Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego JHM DEVELOPMENT S.A oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą opinii i raportów z badania ww. sprawozdań.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego JHM DEVELOPMENT S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2012" wraz z adnotacją: „Nie otwierać. Przeznaczone dla Rady Nadzorczej JHM DEVELOPMENT S.A.." należy przesłać pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki:

JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, adres do doręczeń:

96-100 Skierniewice ul. Unii Europejskiej 18 lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki.

Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 31.10.2012r. do godziny 15:00.

W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje termin wpływu przesyłki do Spółki.

Kryteriami oceny ofert będą cena, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego.

Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb